Program Czyste Powietrze - podstawowe informacje o dotacjach

0

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększa domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). 103 mld zł. do wykorzystania do 2029 roku na wymianę/zakup i montaż źródeł ciepła oraz termomodernizację.

Maksymalna kwota dotacji
Korzystając z programu zyskujesz zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł., dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formacie pożyczki. Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.

Program przewiduje dofinansowania m.in. na:
- wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
- docieplenie przegród budynku,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
- instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)
- montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Formy dofinansowania: pożyczka lub dotacja.

Terminy:
- Realizacja programu: lata 2018-2029 r.
- Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.
- Zakończenie wszystkich prac objętych umowa do: 30.06.2029 r.

Warunek podstawowy:
Dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu. Dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu.

WARUNKI DOFINANSOWANIA
- Maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona wysokość dotacji – 53 tys. zł
- Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – 7 tys. zł
- Oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej niż WIBOR 3M +70 punktów bazowych ale nie mniej niż 2% rocznie
- Planowany okres spłaty pożyczki: do 15 lat
- Możliwa karencja (zwłoka) w spłacie: nie dłużej niż do zakończenia realizacji przedsięwzięcia
- Okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r.
- Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowywanie
- Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie; data zakończenia realizacji będzie potwierdzona w protokole końcowym

DZIAŁANIA NA JAKIE MIĘDZY INNYMI MOŻESZ UZYSKAĆ DOTACJE Z PROGRAMU:
- audyt energetyczny budynku przed realizacją przedsięwzięcia: do 1 000 zł
- dokumentacja projektowa związana z modernizacją, przebudową dachu (części konstrukcyjnych dachu) wraz z dociepleniem: do 1 000 zł
- dokumentacja projektowa modernizacji instalacji wewnętrznych oraz wymiany źródła ciepła: do 1 000 zł
- ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna: do 500 zł
- docieplenie przegród budowlanych oraz uzasadnione prace towarzyszące: m2 powierzchni przegrody do 150 zł
- wymiana stolarki zewnętrznej w tym: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych: m2 powierzchni do 700 zł
- wymiana drzwi zewnętrznych, w tym bram garażowyc: m2 powierzchni do 2 000 zł

- węzeł cieplny: zestaw do 10 000 zł
- kotły na paliwo stałe (biomasa) wraz z systemem odprowadzania spali: zestaw do 20 000 zł
- kotły na paliwo stałe (węgiel) wraz z systemem odprowadzania spalin: zestaw do 10 000 zł
- system ogrzewania elektrycznego: zestaw do 10 000 zł
- kotły gazowe kondensacyjne, olejowe, system odprowadzania spalin, zbiornik na gaz/olej: zestaw do 15 000 zł
- pompy ciepła powietrzne: zestaw do 30 000 zł
- pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody: zestaw do 45 000 zł
- instalacje wewnętrzne ogrzewania i ciepłej wody użytkowej: zestaw do 15 000 zł
- wentylacja mechaniczna wraz z odzyskiem ciepła: zestaw do 10 000 zł
- kolektory słoneczne: zestaw do 8 000 zł
- mikroinstalacja fotowoltaiczna*: zestaw do 30 000 zł
- przyłącza i instalacja wewnętrzna gazowa/olejowa**: zestaw do 5 000 zł
- przyłącze cieplne***: zestaw do 10 000 zł
- przyłącze i instalacje wewnętrzne elektroenergetyczne**: zestaw do 8 000 zł

* Koszt instalacji za 1KWp wynosi 6000 zł
** Tylko w przypadku podłączenia nowego źródła
*** Z wyłączeniem kosztu ponoszonego przez operatora sieci dystrybucyjnej w przypadku mikroinstalacji fotowoltaicznej

Wymagania techniczne dla wyrobów budowlanych, urządzeń i wykonywanych robót.

Instalacja kotła gazowego kondensacyjnego oraz olejowego: Kotły na paliwa gazowe lub olej opałowy muszą spełniać, w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń, wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r., oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.

Instalacja węzła cieplnego: Węzeł cieplny musi posiadać nominalną sprawność wymiany energetycznej co najmniej 98%.

Instalacja kotła na paliwo stałe (węgiel lub biomasa)

• Dopuszczalny rodzaj paliwa – węgiel, którego parametry są określone w instrukcji eksploatacji kotła oraz obowiązujących przepisach prawnych lub biomasa, wg poniższej definicji.

• Biomasa – pochodzenia leśnego i rolniczego, tj. różne formy drewna niepełnowartościowego, które nie spełnia wymagań jakościowych wymienionych w normach określających wymagania i badania dla drewna wielkowymiarowego liściastego, drewna wielkowymiarowego iglastego oraz drewna średniowymiarowego dla grup oznaczonych jako S1, S2, S3 oraz nie będąca Program priorytetowy Czyste Powietrze – dok. 2 wersja 1.4/14.09.2018 3 materiałem drzewnym powstałym w wyniku celowego rozdrobnienia tego drewna, różne formy słomy, traw i roślin energetycznych, niepełnowartościowe ziarna zbóż.

• Zakupione i montowane kotły na paliwa stałe (w tym na biomasę) muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń minimum wymagania wynikające z przepisów określonych w środkach wykonawczych do Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 (ekoprojektu) w szczególności w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe.

• Nie dopuszcza się kotłów, w konstrukcji których stosowany jest ruszt awaryjny.

• Dodatkowo źródła ciepła muszą spełniać wymogi prawa miejscowego.

• Uwaga: dla budynków istniejących w których zamontowane jest źródło ciepła tj. kocioł na paliwo stałe (węgiel lub biomasa) musi spełniać co najmniej 5 klasę normy europejskiej EN 303-5:2012 lub nowszej.

Pompy ciepła
Pompy ciepła muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE. Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+.


Strona główna programu i wszelkie informacje:
https://portal.fos.wroc.pl/strona-glowna-programu

Dokumentacja niezbędna:
https://portal.fos.wroc.pl/wymagana-dokumentacja

Komentarze do wpisu (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl